+40 728 960 370 office@premiumedu.ro
REGULAMENTUL OFICIAL AL EXPOZITIEI CONCURS “FASHION ME”

Perioada campaniei: 20.03.2022 – 31.12.2022

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CAMPANIEI

1.1. Campania promoţională este organizată şi desfăşurată de către Premium Edu S.R.L. (denumită în continuare „Organizatorul”) cu sediul social în Bucureşti, Str. Av. Gheorghe Marasoiu nr. 3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/12197/2016, având Codul unic de înregistrare 36531143.

1.2. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament al Campaniei (“Regulamentul”).

1.3. Regulamentul va fi expus pe site-ul www.premiumedu.ro si pe conturile de pe retelele sociale ale organizatorului.

1.4. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei, având obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială. Astfel de modificari vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

SECŢIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfăşura în perioada 20.03.2022 – 31.12.2022 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”).

2.2. Campania se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La această promoţie pot participa toti elevii de liceu care intra în concurs și/sau sunt selectați pentru a li se expune lucrările în cadrul evenimentului, în perioada 09.05.2022 – 15.05.2022 la Arcub Lipscani. Pot trimite lucrări pentru a fi selectate pentru expunere, toti elevii de liceu de pe tot teritoriul Romaniei.

3.2. Prin participarea la Campanie, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora, participarea la această Campanie implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

3.3 Participarea la concurs implica achitarea unei taxe simbolice de participare de 30 lei.

SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI VALOAREA ACESTORA

4.1. În cadrul evenimentul “FASHION ME”, un eveniment marca Premium Edu, se vor acorda următoarele premii, împarțite pe două secțiuni, Arta ca Vocatie si Arta ca Hobby :

a) premii pentru participare: pixuri, insigne, agende, sepci, flyere , brosuri si promotionale in valoare totală 600 Ron.

b) doua premiul I acordat în urma selectării de catre un juriu internațional a celor mai bune două lucrari expuse în cadrul expozitiei in cele doua sectiuni, premiu ce consta într-o vacanță City Break de doua nopti/3 zile în ROMA și care include transport cu avionul și cazare pentru câstigator la un hotel de 3-4 stele, plus vizita la Istituto Europeo de Design. Valoarea totală a celor doua premii este de 6.000 Ron, TVA inclus. În această valoare nu este inclusă valoarea testului Covid-19 și a vaccinului necesar călatoriei. Rezervarea sejurului se va face prin intermediul agenției Adventure Travel.

c) premiul II constând într-un pachet de consiliere educationala Premium Edu pentru fiecare din cele doua secțiuni, Arta ca Vocatie si Arta ca Hobby, in valoare totală de 5.000 Ron.

d) două premiul III pentru fiecare secțiune în parte, constând  într-un test vocational – Testul de Cariera Premium Edu – în valoare de 2000 Ron.

e) premii speciale de la sponsorii evenimentului.

4.2. Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul acestei campanii este de 13.600 Ron, TVA inclus.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI, TRAGEREA LA SORŢI, VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR ŞI ACORDAREA PREMIILOR.

5.1. Pentru a participa la campania “FASHION ME” un eveniment marca Premium Edu, participanţii trebuie să se înscrie pe www.premiumedu.ro/fashion-me cu nume, prenume, adresa de email, numar de telefon mobil și unitatea de învatamant unde este înscris. Fie că vorbim de o persoana care a împlinit varsta de 18 ani sau care nu a împlinit aceasta vârstă, este necesar sa fie completat formularului GDPR de catre persoana majoră sau tutorele/părintele participantului minor. Ulterior înscrieri, participantul va fi contactat de un reprezentant Premium Edu pentru a stabili o ora si o data de prezentare la sediul Premium Edu cu lucrarea care se dorește a fi expusă în cadrul expoziției. Totodata, se va transmite pe adresa de email mihaela.haiduc@premiumedu.ro o fotografie în format jpg, jpeg, png a lucrări care se doreste a fi expusă. Dintre toate lucrările trimise de participanti vor fi selectate un numar de 60 de lucrări ( numar aproximativ limitat de spațiul de expunere si dimensiunea lucrărilor). În urma selectării celor 50 de lucrări, un juriu internațional va selecta lucrările câștigătoare ale premiilor menționate. Selectarea lucrărilor câstigatoare se va face în săptamâna expoziției, 09.05.2022 – 15.05.2022, și vor fi anunțate pe pagina de Instagram si Fb premiumedu.ro. În această situație, pentru a avea cunoștință de câștigarea premiului, participanții vor trebui să devină urmăritori ai paginii de instagram a organizatorului. Câștigatorii sunt obligati să contacteze organizatorul Premium Edu în termen de 10 zile calendaristice de la anunțarea câștigătorilor, în caz contrar, se pierde premiul. După validarea câştigătorilor, de comun acord se vor stabili data la care se intră în posesia premiilor, luând în considerare disponibilitatea si condițiile pandemice. Premiile nu se pot transforma în bani, iar câștigătorii nu pot solicita contravaloarea acestora. Participanții își asumă proprietatea lucrărilor expuse și drepturile conexe, organizatorul Premium Edu nefiind răspunzător de exactitatea informatiilor puse la dispozitie.

5.2. Niciunul dintre câştigătorii din această campanie nu va putea să solicite schimbarea premiului în niciun fel şi nici nu poate primi contravaloarea în bani sau alte produse a premiului acordat; premiile nu sunt transeferabile.

SECŢIUNEA 6. RESPONSABILITATE

6.1. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea şi nu va fi parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de către câştigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea şi calitatea acestora.

6.2. Organizatorul Campaniei va acorda premii câştigătorilor care au luat parte la Campanie în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi care fac dovada înscrierii în cadrul Campaniei. În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate în prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător.

6.3. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

6.4. Dreptul de proprietate asupra premiului aparţine în exclusivitate câştigatorului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament.

6.6. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice încercare de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat excluderea din Campanie a Participantului. În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii în mod nelegal, Organizatorul va putea solicita atragerea răspunderii persoanelor respective, pe baza dovezilor existente.

6.7. Participanții conferă Organizatorului dreptul de a expune și/sau folosi imaginea, numele, prenumele și lucrarea participantă pentru promovarea evenimentului, fără cost. Lipsa acestui acord va conduce la invalidarea participării la expoziție.

SECŢIUNEA 7. TAXE ŞI IMPOZITE

7.1. Orice obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu premiul sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

SECŢIUNEA 8. LITIGII

8.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

9.1 Prezenta campanie promoţională poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră conform legislaţiei în vigoare sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea şi desfăşurarea concursului cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

9.2. Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, pandemii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate aparea ulterior intrării în vigoare a Condiţiilor şi care pot interzice/modifica termenii acestora etc.

9.3. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa lui, impiedică sau întârzie total sau parţial executarea acestor Condiţii şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor lor pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 Cod Civil – Obligatia de a da socoteala si raspunderea executorului testamentar, 1 183 Cod Civil – Remuneratia executorului testamentar. 1.634 – Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor, în termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

10.1. Prin participarea la această Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

10.2. Regulamentul Campaniei este disponibil în modțgratuit oricărui solicitant pe perioada campaniei.

SECŢIUNEA 11. ERORI BONURI FISCALE/BONURI FISCALE NECORESPUNZATOARE

11.1. Organizatorul acestei Campanii nu își asumă răspunderea pentru nicio cauză care nu se datorează culpei sale exclusive și care ar putea afecta dreptul de participare la această Campanie. Pentru orice detalii sau lămuriri, se pot face solicitări în scris pe adresa de email: mihaela.haiduc@premiumedu.ro.